தமிழ் ஜிலுஜிலுவென்று யின் அர்த்தம்

ஜிலுஜிலுவென்று

வினையடை