தமிழ் ஜிலுஜிலுவென்று யின் அர்த்தம்

ஜிலுஜிலுவென்று

வினையடை

  • 1

    காண்க: சிலுசிலு-என்று