தமிழ் ஜில்-என்று யின் அர்த்தம்

ஜில்-என்று

வினையடை