தமிழ் ஜீவநாடி யின் அர்த்தம்

ஜீவநாடி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு