தமிழ் ஜென்ம வைரி யின் அர்த்தம்

ஜென்ம வைரி

பெயர்ச்சொல்