தமிழ் ஜோடுதவலை யின் அர்த்தம்

ஜோடுதவலை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு அண்டா வடிவில் இருக்கும் சிறு பித்தளைப் பாத்திரம்.