தமிழ் டேரா போடு யின் அர்த்தம்

டேரா போடு

வினைச்சொல்போட, போட்டு