தமிழ் தக்க யின் அர்த்தம்

தக்க

பெயரடை

உயர் வழக்கு