தமிழ் தீக்கோழி யின் அர்த்தம்

தீக்கோழி

பெயர்ச்சொல்