தமிழ் தகைவிலான் யின் அர்த்தம்

தகைவிலான்

பெயர்ச்சொல்