தமிழ் தங்கச்சி யின் அர்த்தம்

தங்கச்சி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு