தமிழ் தங்குவலை யின் அர்த்தம்

தங்குவலை

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (மீன் பிடிப்பதற்காக) கடலில் விரித்துவைத்திருக்கும் பெரிய வலை.