தமிழ் தசை நாண் யின் அர்த்தம்

தசை நாண்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    எலும்புகளையும் தசைகளையும் இணைத்திருக்கும் நாண் போன்ற திசுத் தொகுப்பு.