தமிழ் தசை நார் யின் அர்த்தம்

தசை நார்

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    மூட்டுகளை ஒரு நிலையில் இருக்கும்படியாகப் பற்றிப் பிடித்திருக்கும் நார் போன்ற திசுத் தொகுப்பு.