தமிழ் தட்டெழுத்தர் யின் அர்த்தம்

தட்டெழுத்தர்

பெயர்ச்சொல்