தமிழ் தட்டெழுத்து இயந்திரம் யின் அர்த்தம்

தட்டெழுத்து இயந்திரம்

பெயர்ச்சொல்