தமிழ் தடம்மாறு யின் அர்த்தம்

தடம்மாறு

வினைச்சொல்-மாற, -மாறி