தமிழ் தடித்த யின் அர்த்தம்

தடித்த

பெயரடை

  • 1

    சற்றுப் பருத்த; கனமான.

    ‘தடித்த அட்டை’