தமிழ் தட்டெழுத்து யின் அர்த்தம்

தட்டெழுத்து

பெயர்ச்சொல்