தமிழ் தண்ணீர் தெளித்துவிடு யின் அர்த்தம்

தண்ணீர் தெளித்துவிடு

வினைச்சொல்-விட, -விட்டு

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு (மூத்தவர் ஒருவர் இளைய வயதினரை ஒழுங்குக்குக் கொண்டுவர முடியாது என்று ஆன பிறகு அவருடைய) நடத்தை, காரியங்கள் போன்றவற்றில் தலையிடுவதில்லை என்று விட்டுவிடுதல்.

    ‘எவ்வளவு சொல்லியும் திருந்தாத மாணவர்களை ஆசிரியர் தண்ணீர் தெளித்துவிட்டுவிட்டார்’
    ‘அப்பா அண்ணனை என்றோ தண்ணீர் தெளித்துவிட்டுவிட்டார்’