தமிழ் தத்துக்கொடு யின் அர்த்தம்

தத்துக்கொடு

வினைச்சொல்-கொடுக்க, -கொடுத்து

  • 1

    ஒருவர் தன்னுடைய குழந்தையை மற்றொருவருக்குச் சட்டபூர்வமாக அவருடைய குழந்தையாக அளித்தல்.

    ‘வசதியில்லாததால் நான்கு பிள்ளைகளில் ஒன்றைத் தத்துக்கொடுத்துவிட்டேன்’