தமிழ் தத்துவவாதி யின் அர்த்தம்

தத்துவவாதி

பெயர்ச்சொல்

அருகிவரும் வழக்கு