தமிழ் தந்தம் வை யின் அர்த்தம்

தந்தம் வை

வினைச்சொல்வைக்க, வைத்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவரின் தாடையின் கீழ்) சதைப் பகுதி பெருத்தல்.

    ‘என்ன, அதற்குள் உனக்குத் தந்தம் வைத்துவிட்டது!’