தமிழ் தந்திகொடு யின் அர்த்தம்

தந்திகொடு

வினைச்சொல்