தமிழ் தீநாக்கு யின் அர்த்தம்

தீநாக்கு

பெயர்ச்சொல்