தமிழ் தன்னிகரில்லா யின் அர்த்தம்

தன்னிகரில்லா

(தன்னிகரில்லாத)

பெயரடை