தமிழ் தனி ஊசல் யின் அர்த்தம்

தனி ஊசல்

பெயர்ச்சொல்

இயற்பியல்