தமிழ் தீப்பள்ளயம் யின் அர்த்தம்

தீப்பள்ளயம்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு தீமிதி விழா.