தமிழ் தப்பாமல் யின் அர்த்தம்

தப்பாமல்

வினையடை

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு தவறாமல்.

    ‘செய்த குற்றத்திற்குத் தப்பாமல் அவன் தண்டனை பெறுவான்’