தமிழ் தப்பி யின் அர்த்தம்

தப்பி

வினைச்சொல்தப்பிக்க, தப்பித்து