தமிழ் தப்பை யின் அர்த்தம்

தப்பை

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு
  • 1

    வட்டார வழக்கு குறுக்காக வெட்டப்பட்ட மூங்கில் குச்சி; பிளாச்சு.