தமிழ் தமக்கை யின் அர்த்தம்

தமக்கை

பெயர்ச்சொல்

உயர் வழக்கு
  • 1

    உயர் வழக்கு அக்கா.