தமிழ் தமுக்குப்போடு யின் அர்த்தம்

தமுக்குப்போடு

வினைச்சொல்-போட, -போட்டு