தம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தம்1தம்2

தீம்1

பெயரடை

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு (பிற சொற்களோடு இணைந்து) இனிய; இனிமையான.

  ‘தீஞ்சுவை’
  ‘தீங்கனி’

தம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தம்1தம்2

தம்2

பிரதிப்பெயர்

 • 1

  ‘தாம்’ என்பது வேற்றுமை உருபு ஏற்பதற்குத் திரியும் வடிவம்.

தம் -க்காக தமிழ்இல் உள்ள முக்கிய விளக்கங்கள்:

தம்1தம்2

தம்

இடைச்சொல்

உயர் வழக்கு
 • 1

  உயர் வழக்கு சுட்டுப்பெயருடன் இணைந்து ஆறாம் வேற்றுமைப் பொருளில் வரும் இடைச்சொல்.

  ‘அவர்தம் பெருமை அளவிடற்கரியது’