தமிழ் தீர்த்தக்குளம் யின் அர்த்தம்

தீர்த்தக்குளம்

பெயர்ச்சொல்