தமிழ் தர்மவான் யின் அர்த்தம்

தர்மவான்

பெயர்ச்சொல்