தமிழ் தரிப்புக்குறி யின் அர்த்தம்

தரிப்புக்குறி

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு நிறுத்தற்குறி.