தமிழ் தரைதட்டு யின் அர்த்தம்

தரைதட்டு

வினைச்சொல்