தமிழ் தற்சமயம் யின் அர்த்தம்

தற்சமயம்

வினையடை

  • 1

    இப்போது.

    ‘நான் தற்சமயம் வேலை இல்லாமல் இருக்கிறேன்’