தமிழ் தறிகெட்ட யின் அர்த்தம்

தறிகெட்ட

பெயரடை

  • 1

    கட்டுப்பாடும் ஒழுங்கும் இல்லாத.

    ‘எருமையின் தறிகெட்ட பாய்ச்சல்’