தமிழ் தறியடி யின் அர்த்தம்

தறியடி

வினைச்சொல்-அடிக்க, -அடித்து

  • 1

    கைத்தறியை இயக்கி (துணி) நெய்தல்.