தமிழ் தலைக்குத்து யின் அர்த்தம்

தலைக்குத்து

பெயர்ச்சொல்

வட்டார வழக்கு