தமிழ் தலைச்சன் யின் அர்த்தம்

தலைச்சன்

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு
  • 1

    பேச்சு வழக்கு முதன்முதல் பிறந்தது.

    ‘தலைச்சன் பிள்ளை’
    ‘பெண்தான் உனக்குத் தலைச்சனா?’
    ‘தலைச்சன் கன்று’