தமிழ் தலைப்பிரட்டை யின் அர்த்தம்

தலைப்பிரட்டை

பெயர்ச்சொல்

  • 1

    தலையிலிருந்து வால் போன்ற உடல் உடைய, தவளையின் அல்லது தேரையின் வளர்ச்சிப் பருவத்தில் ஆரம்ப நிலை.

    ‘பத்தாவது வாரத்தில்தான் தலைப்பிரட்டையில் இரு முன்னங்கால்கள் தோன்றும்’