தமிழ் தலைமைவகி யின் அர்த்தம்

தலைமைவகி

வினைச்சொல்-வகிக்க, -வகித்து