தமிழ் தலையிடி யின் அர்த்தம்

தலையிடி

பெயர்ச்சொல்

பேச்சு வழக்கு