தமிழ் தலையில் விழு யின் அர்த்தம்

தலையில் விழு

வினைச்சொல்விழ, விழுந்து