தமிழ் தலை உலாஞ்சு யின் அர்த்தம்

தலை உலாஞ்சு

வினைச்சொல்உலாஞ்ச, உலாஞ்சி

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு
  • 1

    இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு (ஒருவருக்கு) தலைச்சுற்றல் ஏற்படுதல்.

    ‘காலையில் எழுந்ததிலிருந்தே தலை உலாஞ்சிக்கொண்டேயிருக்கிறது’
    ‘அம்மா தலை உலாஞ்சி வீதியில் விழுந்துவிட்டாள்’