தமிழ் தளர்ந்துகொடு யின் அர்த்தம்

தளர்ந்துகொடு

வினைச்சொல்-கொடுக்க, -கொடுத்து

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு