தமிழ் தளர்நார் யின் அர்த்தம்

தளர்நார்

பெயர்ச்சொல்

இலங்கைத் தமிழ் வழக்கு