தமிழ் தளர்வு யின் அர்த்தம்

தளர்வு

பெயர்ச்சொல்-ஆக, -ஆன